rahbari
مدیرکل
دکتر سیدفردین تقی زاده


مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان


دکترای فیزیک