rahbari
آخرين ويرايش صفحه
یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 11:43:18
شرح وظایف
1. برنامه ریزي و زمینه سازي براي تدوین مصوبات، آیین نامه ها و دستور العمل ها و تصویب آنها در شوراي طرح و برنامه شاهد و ابلاغ به دانشگاه ها

2. نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر در پایان هر نیمسال و ارائه طرح و برنامه هاي مناسب براي رشد و تعالی و حل مشکلات آنان

3. طراحی و تدوین برنامه هاي مورد نیاز براي تقویت بنیه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی ، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر

4. طراحی و تدوین برنامه هاي مناسب به منظور جلب مشارکت دانشجویان، اساتید و نهادهاي ذیربط در فعالیتهاي ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

5. نظارت بر عملکرد ادارات امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها

6. تنظیم و تدوین برنامه هاي مورد نیاز به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران