rahbari
اهداف اداره کل
1. ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان شاهد و ایثارگر در راستاي ارتقاي وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی آنان

2. زمینه سازي براي مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه هاي علمی، فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان

3. پاسداشت و حفظ ارزشهای دفاع مقدس